BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Inwestycja dobrze zasadzona

 

ROZDZIAŁ I

 

INWESTYCJA - DEFINICJA INWESTYCJI

Inwestycja, dobra i przemyślana niczym drzewo, będzie dawać nam cień w postaci profitów przez bardzo długi czas. Ta zła, może okazać się nie tylko porażką życiową dla nas samych ale także dla naszych rodzin, a nawet przyjaciół czy znajomych. Odbije się na relacjach, przyjaźniach i zależnościach, które towarzyszą nieodłącznie naszym działaniom. 

Inwestowanie to przestrzeń dla ludzi z wyobraźnią. Przewidujących, odważnych, a przede wszystkimi takich, którzy posiadają adekwatne dobra, które mogą zainwestować by pomnożyć swój i innych, spokój. Może się jednak zdarzyć, że ktoś z nas poszukuje inwestora by inwestować. Takiego z odpowiednim zapleczem, skłonnego wyłożyć środki, czasem nakłady pracy lub poświęcić czas na realizację naszego projektu, marzenia lub też, potrzeby. Zatem sposób inwestowania będzie zależał od zasobności, naszego portfela. Wszak nie wszyscy posiadamy adekwatne zasoby na pokrycie, naszych pomysłów!

Sposoby inwestowania i poszukiwanie inwestora musi być dobrze przemyślane. Z takimi działaniami jest podobnie jak z dobrze, posadzonym ziarnem. Może ono dać wielokrotny plon lub, żadnego profitu. Brak staranności, odpowiedniej analizy w tym co robimy nie zaowocuje wynikami, których się spodziewamy. Nasze nieudolne starania i niedbalstwo, przyniesie tylko straty i rozczarowanie zamiast pełnej satysfakcji. Bądź zatem sprytny kiedy poszukujesz inwestora i nie mniej uważny kiedy wybierasz sposoby inwestowania.

Przypomina mi się pewna historia o człowieku, która mówi o właściwym szafowaniu talentami. Jej morał jest taki, iż zakopywanie powierzonych lub też, własnych talentów nie jest czymś dobrym. Działanie i trud włożony w pracę zawsze przynosi, wymierne efekty! Wzbogaca nasze życie, zarówno w sferze zawodowej (finansowej) jak i tej, bardzo prywatnej. Zacznijmy teraz od zdefiniowania czym jest  inwestycja i jak rozumie ją, współczesna ekonomia.

 

DEFINICJA SŁOWNIKOWA

Zaczniemy od tej najprostszej, którą podaje nam Polski Słownik PWN. Inwestycja to inaczej przedmiot, będący efektem inwestowania; część dóbr wytworzonych, która nie jest przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji; przeznaczenie środków finansowych na powiększenie lub odtworzenie zasobów majątkowych; przeznaczenie środków finansowych i czasu na (czyjeś) kształcenie z myślą o korzyściach w przyszłości.

 

DEFINICJA USTAWOWA

Ustawa o rachunkowości, w art. 3 ust. 1 pkt. 17 wprowadza pojęcie inwestycji o następującym brzmieniu:

„Inwestycje - to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty”.

 

ROZDZIAŁ II

 

INWESTYCJA - RODZAJE

Przyglądając się pojęciu odkrywamy, że ekonomia podzieliła inwestycje na kilka rodzai, biorąc pod uwagę ich czas, cel i przedmiot. Mogą być one krótko i długoterminowe. To zdaje się, najprostszy podział. Z kolei podział z uwagi na cel wyróżnia, inwestycje: odtworzeniowe, modernizacyjne, rozwojowe, strategiczne oraz takie, które dotyczą ustroju społecznego czy też, interesu publicznego. Ostatni z omawianych rodzai uwzględnia przedmiot inwestycji i będą do niego należeć inwestycje: rzeczowe, finansowe i takie, które koncentrują się na kapitale ludzkim.

Moim zdaniem, inwestycje skupiające się na kapitale ludzkim są, najciekawsze ale możliwe, iż nie każdy się z tym zgodzi. Idźmy dalej, tropem pełniejszego zrozumienia pojęcia inwestycji, które odróżniają się także pewnymi cechami i determinantami poziomu inwestycji. Do cech należeć będą: czas realizacji inwestycji, ponoszone nakłady na realizację danej inwestycji, oczekiwane korzyści oraz ryzyko, realizacji tychże. Determinanty to oczywiście: przychody, koszty, oczekiwania („stan zaufania” do gospodarki).

Mała dygresja (...)

By, artykuł nie wydał się monotonny małe wtrącenie, które pozwoli złapać oddech przed jego dalszą treścią. Nawiążę do wspomnianego „kapitału ludzkiego”, którego definicje po raz pierwszy wprowadził brytyjski, ekonomista i profesor ekonomii politycznej Arthur Pigou. Wskazał on, iż kapitałem ludzkim nazywamy wszystkie cechy i umiejętności ludzi, które sprawiają, że są oni produktywni.

Wszak człowiek, to najcenniejszy element zasobów przedsiębiorstwa. W teorii ekonomii raczej, każdy zgodzi się z tą tezą dlatego, że jesteśmy najcenniejszym dobrem. A, jacy jesteśmy? Niezależni, wolni, ambitni, czujący, zmieniający się pod wpływem zdarzeń, emocji i okoliczności. Podatni na sugestie, obarczeni stereotypami, genotypem oraz tysiącem innych czynników pewnie dlatego też, elementem najtrudniejszym do przewidzenia. I choć, brzmi to niczym „kosmos” daje nam poczucie, wyjątkowości oraz urozmaica życie. Lubimy przecież być, kreatywni i nieszablonowi!

Wracamy do tematu. By przyjrzeć się przynajmniej z grubsza, każdemu z wcześniej wspomnianych rodzai i pokazać, ogólny pogląd na ich temat. Wydaje się także, że wszelkie podziały i zróżnicowanie w zakresie inwestycji, inwestowania i całego tematu jest dość obszerny. To jednakże tylko, pierwsze wrażenie, gdyż po wstępnej analizie wyda się on nam przejrzysty i przystępny.

 

PODZIAŁ Z UWAGI NA CZAS

 

INWESTYCJE KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWE

Powiedzieliśmy sobie, że inwestycje mogą być długo i krótkoterminowe. Termin, który odróżnia te dwa stany, definiuje się przynajmniej okresem jednego roku. I znów ktoś być może powie, że rok to długo a inny, że zbyt krótko. Przypomina mi się tutaj pewien aforyzm, który mówi „Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas” (Edgara Allan Poe). W każdym razie tak dookreśla ten wymiar, ustawodawca.

 • Inwestycja krótkoterminowa, czas dla ich realizacji będzie krótszy niż rok. Przykładami krótkoterminowego inwestowania będą: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, weksle, czeki, czy też środki pieniężne w kasie.
 • Inwestycja długoterminowa, ich czas oscylował będzie powyżej roku. Będą nimi np. dywidendy, przyszłe odsetki, przyrost wartości danej inwestycji oraz innych przychodów np. z dzierżawy zakupionych nieruchomości, akcje, lokaty bankowe, udzielone pożyczki, etc.

 

PODZIAŁ Z UWAGI NA CEL

 

INWESTYCJE ODTWORZENIOWE, MODERNIZACYJNE, ROZWOJOWE, STRATEGICZNE, SPOŁECZNE I PUBLICZNE

 • Cel odtworzeniowy (inaczej- rewitalizacja, odbudowa, restytucja, rekonstrukcja, odrestaurowanie) przedmiotu inwestycji polegać będzie na przywróceniu stanu pierwotnego. Dla przykładu, odbudowanie w miejsce zniszczonej infrastruktury zabudowy budynków, brakującego (nowego) elementu, pasującego do pozostałości.
 • Cel modernizacyjny (inaczej- ulepszenie, remont, przebudowa, przeróbka, unowocześnienie) polegający na obniżeniu kosztów i podniesieniu nowoczesności produktu, produkcji czy tez innych wymiernych elementów gospodarki. Dobrym przykładem modernizacji może być zwiększenie wartości użytkowej lokalu, który wcześniej nie posiadał instalacji wodnej, gazowej czy też podłączonego prądu.
 • Cel rozwojowy (inaczej- progresja, przyrost, pomnożenie, nasilenie, zwielokrotnienie, zwyżka, wzrost) w inwestycji polegać będzie na zwielokrotnieniu przewidywanych zysków w kontekście poniesionych nakładów inwestycyjnych.
 • Cel strategiczny (inaczej- koncepcja, plan, program, droga działania, wizja, zamysł) inwestycji polegać może (w przykładzie gminy) na rozwoju turystyki przez uatrakcyjnienie, infrastruktury towarzyszącej zabytkowym obiektom czy wzrostu dostępności oświaty lub przestrzeni kulturalno-rozrywkowej dla jej mieszkańców i gości odwiedzających, dany region. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że takie działania w perspektywie pozwolą na przyrost profitów i szybki zwrot zainwestowanych środków.
   

Inwestycja i jej kolejne cele (...)

Zanim przejdę do omawiania kolejnych celów inwestowania, dwa słowa o pewnej myśli, która powstała w kontekście analizy, powyższych. Świat ekonomi, rachunkowości i jeszcze paru innych przestrzeni związanych z naszym terminem, zdaje się być w sumie prosty i bardzo poukładany. My ludzie, świetnie definiujemy zależności i określamy cele gospodarcze. Jesteśmy w tym całkiem, nieźli.

Relacji ludzkich natomiast, nie zawsze da się tak pięknie usystematyzować. Weźmy, taką rewitalizację i przyłóżmy ją do współczesnego, życia. Czy dla przykładu związki rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie poddawane rewitalizacji nie wydałyby nam się piękniejsze i pełniejsze? A sama modernizacja, w sensie ulepszenia (najlepiej nas samych), nie byłaby najlepszą, inwestycją? Zarówno odpowiednia inwestycja w rozwój osobisty jak i odpowiednia strategia życia też pozwoliłyby cieszyć się o wiele lepszymi relacjami z drugim człowiekiem. Może warto więc nie tylko, inwestować dobra materialne i pomnażać zyski? Może warto przede wszystkim zainwestować w nasze relacje, innych i nasze uczucia, wywoływać pozytywne emocje. Wpływać na drugiego człowieka z odpowiednim wobec niego, zaangażowaniem?

 

Inwestycja w ustrój społeczny (...)

 • Inwestycje w ustrój społeczny (inaczej-polityka fiskalna, dotacje państwa, polityka monetarna, regulacja cen, protekcjonizm gospodarczy) wszystkie działania mają na celu min. zwiększenie wzrostu gospodarczego, zmniejszenie bezrobocia, ożywienie przepływu ludności i towarów gospodarczych przez budowanie autostrad, dróg kolejowych, itp. Państwo w tej materii ma szeroki wachlarz możliwości inwestując w ustrój, a także realny wpływ na spodziewane wyniki podejmowanych, działań.

Całkiem i zupełnie na marginesie to swoja drogą niesamowite, że państwo (od założenia) ma tak duże możliwości sterowania, wpływania oraz regulacji społecznych. Dzieje się tak nie tylko, w naszym kraju ale i w każdym innym. Systemy polityczne i władza, nierzadko wybierana w demokratycznych wyborach osiąga wcześniej zamierzone cele. Wszystko, „dzieło człowieka”.

 

Inwestycje w interes publiczny (...)

 • Inwestycje w interes publiczny (inaczej- działania na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym) skłaniają organy administracji do czynności związanych z zapewnieniem sprawnego działania państwa. Poczynając od inwestycji w najprostsze rzeczy min, wybudowanie oraz utrzymanie pomieszczeń dla urzędowo-administracyjnych organów władz, sądów oraz prokuratur, szkół publicznych, a także obiektów takich jak szpitale, przedszkola, domy opieki społecznej czy też, kompleksów sportowych. Ciekawostką, o której czasem zapominamy będą tutaj również, działania związane z rozpoznawaniem, poszukiwaniem i wydobyciem kopali czy także, zakładanie i utrzymywanie cmentarzy oraz ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej.

Cele realizowane przez organy służą dobru wszystkich obywateli. Nawet Konstytucja jako najważniejszy akt państwowy służy, interesom publicznym. To dobrze, ponieważ wolność, sprawiedliwość i wszelkie prawa jakie odgórnie przynależą obywatelom dają im poczucie ważności, jako jednostka. Wszak, człowiek to najwyższa istota na ziemi, a wolność jest i będzie, bezcennym dobrem. W kontekście wolności przyszło mi jeszcze inne słowo do głowy, a mianowicie wolna wola. I jest to zapewne jedyna rzecz, która została nam dana do całkowitej i wyłącznej dyspozycji.

Z wolną wolą możemy zrobić, co tylko chcemy. Nikt dla przykładu nie może zmusić nas do czytania, choćby tego artykułu.  To właśnie wolną wolą zarządzamy według naszego uznania. Możemy ulęgać różnym wpływom, sugestiom czy nawet prowokacji. Ale to ona pozwala nam stanowić o sobie samym, o naszym sposobie myślenia, a co za tym idzie i postępowania. 

 

INWESTYCJA - PODZIAŁ Z UWAGI NA PRZEDMIOT

 

INWESTYCJE RZECZOWE, FINANSOWE, W KAPITAŁ LUDZKI

 • Inwestycja rzeczowa (dokonywana w rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne) poprzedzone są zazwyczaj rachunkiem efektywności, oceną opłacalności i analizą ryzyka (analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza symulacyjna), by w ostateczności dokonać nakładu inwestycyjnego.
 • Inwestycja finansowa (skierowana w instrumenty finansowe; obligacje, akcje, certyfikaty funduszy inwestycyjnych, produkty ustrukturyzowane, ETF, jednostki uczestnictwa) związane są z obrotem instrumentami finansowymi na rynku finansowym. To innymi sowami, przepływ kapitału na rynku gdzie działa prawo, popytu lub podaży.
 • Inwestycja w kapitał ludzki (zasoby osobowe) jej najprostsza forma to, organizowanie szkoleń, „inwestycje w talent”, promowanie wizerunku firmy przez „mecenat sztuki” w wielu dziedzinach min; matematyki, fizyki, informatyki czy medycyny i biologii. Nie należy zapominać w tym miejscu także o inwestycjach generujących poczucie bezpieczeństwa i stabilności jako zachęty dla przyszłych pracowników. Niewątpliwie, wyzwala określone zachowania społeczne i przyczynia się do zwrotu inwestycyjnych założeń tak myślących, podmiotów gospodarczych.

W tym miejscu zatrzymam się na chwilę. Przywołam myśli dotyczące wolnej woli, o której wspomniałam wcześniej ponieważ powyższe kryterium związane z inwestycjami w kapitał ludzi poniekąd zahacza o manipulacje i odbiega od tego idealnego stanu. Wolna wola, może zdecydować o kierunku naszego wyborów. Ta silna poradzi sobie w każdej okoliczności, ta słaba z dużym prawdopodobieństwem zawsze będzie ulegać presji i perswazji.

 

ROZDZIAŁ III

 

INWESTYCJA - CECHY INWESTYCJI

Wspomnieliśmy na początku naszego artykułu o jeszcze jednym podziale, który pozwala lepiej zrozumieć temat inwestycji. Cechy i determinanty poziomu inwestycji bo o nich mówię, obejmują czas realizacji, ponoszone nakłady, oczekiwania, ryzyko oraz koszty, przychody i oczekiwania. Skupiają się w dwóch grupach.

 

PODZIAŁ INWESTYCJI WEDŁUG ICH CECH

INWESTYCJE O OKREŚLONYM CZASIE REALIZACJI, NAKŁADACH, KORZYŚCIACH I RYZYKU

 • Czas realizacji to istotny element, od którego zależeć będzie czasowy efekt naszego inwestowania. Uzależniony on będzie oczywiście od rodzaju inwestycji. I tak, czas na wykonanie inwestycji budowlanej będzie obwarowany różnymi czynnikami min, biegiem postępowania administracyjnego (czasem wydawania decyzji administracyjnych, pozwoleń, spełnienia odpowiednich procedur czy też norm budowlanych, wyborem zastosowanych technologii, wykonaniem dodatkowych badań, opracowań, testów, itp). Nieobojętne będą również warunki atmosferyczne, w których dana inwestycja miałaby powstać. Dodatkowym elementem, który wpłynie na czas realizacji będzie również doświadczenie projektantów i wykonawców, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz sprawnego zarządzania w tym odpowiedniego pokierowania pracami, od projektu do zamknięcia.
 • Ponoszone nakłady finansowe lub rzeczowe dzięki, którym dochodzi do stworzenia nowych obiektów lub też ulepszenia tych istniejących przez przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację majątku oraz nakłady na wyposażenie inwestycji jak i inne koszty związane z inwestycją. Przykładem takich nakładów mogą być koszty ponoszone przy nabywaniu gruntów, praw majątkowych, odsetki od pożyczek i kredytów, zasadzenia wieloletnie. Wszystkie je trzeba ponieść zanim inwestycja, zacznie przynosi zyski.
 • Oczekiwane korzyści, których może może być bardzo wiele. W zależności od rodzaju inwestycji będziemy pomnażać odpowiedni kapitał i zbierać profity. Mogą to być min odsetki od udzielonych kredytów, dywidendy z zysków spółek, zyski z najmu i  dzierżawy, sprzedaż zmodernizowanych obiektów, itp.
 • Ryzyko realizacji to, szacowana wielkości prawdopodobieństwa i skutków zaistnienia zdarzeń, powodujących wystąpienie ryzyka. Dlatego też wykonuje się identyfikację zdarzeń według ich potencjalnego wpływu na proces realizacji inwestycji. Wyniki stanowią podstawę do podejmowania decyzji w związku z ewentualnymi niekorzystnymi zjawiskami i tym samym późniejszą eliminacje ryzyka, niepowodzenia działań.

 

ROZDZIAŁ IV

 

DETERMINANTY POZIOMU INWESTYCJI

 

KOSZTY INWESTYCJI, PRZYCHÓD, OCZEKIWANIA

 • Koszty, ich wyznacznikiem będzie poziom stóp procentowych czyli koszt kapitału. To inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z tytułu udostępnienia go innym na wskazany okres czasu. Koszt wyrażony jest jako procent od pożyczonej sumy i mierzony w skali roku. Inaczej to, wyższa stopa procentowa która oznacza wyższy koszt inwestycji.
 • Przychód będzie wielkością, zależną bezpośrednio od popytu. Wpływać na nią będą zapewne trendy wyznaczając, kierunki inwestowania ale przede wszystkim potrzeby gospodarcze w skali kraju oraz świata.
 • Oczekiwania to, „stan zaufania”, który pozwala przedsiębiorcy podejmować działania odpowiednio do oceny poziomu i zmian zachodzących w gospodarce. Przewidywana recesja polegająca na zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego bardzo mocno, studzi zapał i zniechęca przedsiębiorców do jakiegokolwiek inwestowania. Z kolei ekspansja, oddziałuje przeciwnie do recesji i sprzyja zwiększeniu nakładów na inwestycje oraz spodziewanych zysków.

Zamykając artykuł jeszcze krótka, puenta na koniec. Zdaje sobie sprawę, że to zaledwie niepełny szkic zakreślony wokół obszernego tematu jakim są inwestycje oraz sposoby inwestowania jak i poszukiwania inwestora. Co więcej, temat wydał mi się na tyle interesujący, by podjąć próbę przybliżenia go czytelnikowi. Liczę także na zainteresowanie materią nie tylko z perspektywy inwestowania swoich ale również, cudzych środków. Nie tylko z definicyjnego czy ekonomicznego punkt widzenia ale również tego, odnoszącego się wprost do naszego życia. Jest ono niewątpliwie wspaniałą przestrzenią nieograniczonych możliwości dla każdego! Inwestować można przecież nie tylko materialne dobra ale także te niewymierne jak, nasze uczucia! Po pierwsze, bądźmy w naszych działaniach, decyzjach oraz relacjach częściej altruistami, którzy widzą dalej niż sięga wzrok. Po drugie niekoniecznie, przeliczajmy każdy nasz ruch i decyzję w okrągłe monety. Jestem pewna, że satysfakcja z efektów naszych działań przerośnie nasze najśmielsze oczekiwania.

Kategorie: sprzedam firmę transportowąsprzedam firmę krakówsprzedam firmę
//M.K.

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/CM-qccHaQ04Zobacz również

Wycena przedsiębiorstwa, czy można samodzielnie wycenić własną firmę?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często stają przed dylematem ile tak naprawdę warte jest przedsiębiorstwo. Taka wycena jest bardzo potrzebna w celu realizacji wielu zdarzeń gospodarczych. A wśród nich najistotniejszymi są – sprzedaż udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o kredyt czy tez sprzedaż firmy. Wycena to po prostu określenie całkowitej wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych...

Oszczędności w firmie – sposoby na redukcję kosztów

Wiele firm boryka się z problemami wydatków, właściciele muszą wprowadzać oszczędności. Jednak oszczędności to tak naprawdę nie tylko wydatki ale i rozwój firmy. Często sami pracownicy patrzą przychylnie na optymalizację kosztów, dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów, zrealizowanych jest więcej zadań a pracownik może liczyć na realne profity.

Motywowanie pracowników - jak skutecznie to robić ?

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Jak napisać wezwanie do zapłaty - prosty przykład

Wezwanie do zapłaty to narzędzie tzw. miękkiej windykacji oraz sposób polubownego załatwienia sprawy z dłużnikiem. Jest to wymóg aby wystąpić na ścieżkę sądową. Zdarza się, że mamy do czynienia z nierzetelnym kontrahentem i musimy odzyskać swoją należność. Takie wezwanie powinno spełniać kilka funkcji. Przede wszystkim należy poinformować o istniejącym zobowiązaniu oraz jego wysokości. Trzeba też ustanowić termin na uregulowanie należności, a także poinformować o konsekwencjach, wynikających z przekroczonego terminu

Promowanie produktu - jak skutecznie promować produkt w internecie

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Struktura biznesplanu: z czego powinien składać się biznesplan?

Biznesplan to swego rodzaju dokument sporządzany przy ubieganiu się o wszelkiego rodzaju dofinansowania. Powinien zawierać rzeczowe dane. Struktura biznesplanu głównie zależy od wielkości firmy, oraz tego w jakim celu jest sporządzany. Przed przygotowaniem biznesplanu, warto byłoby ustalić jego składowe. Nie ma szczególnych wytycznych z czego ma się składać, jednak podstawowe informacje powinny być zawarte w każdym typowym biznesplanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2023 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl