BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.PlatformaInwestora.pl


§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

1. Operator – operatorem serwisu www.PlatformaInwestora.pl jest spółka DEALDONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000422682, zidentyfikowana nadanymi jej numerami NIP 5213631922 oraz REGON 146146443. Dane kontaktowe Operatora: tel. +48 511 405 444, adresy poczty elektronicznej (email): bok@platformainwestora.pl;

2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.platformainwestora.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;

3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora;

4. Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób prawnych reprezentant podmiotu posiadający możliwość reprezentacji;

5. Oferent – Użytkownik Serwisu, który dodał co najmniej jedną ofertę w Serwisie internetowym;

6. Inwestycje kapitałowe - operacje sprzedaży lub nabycia udziałów, akcji, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub pojedynczych składników majątkowych przedsiębiorstwa, projektu lub nieruchomości komercyjnych, a także udzielanie pożyczek i inne formy zaangażowania kapitałowego w przedsięwzięciach gospodarczych;

7. Rejestracja - dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis;

8. Oferta - informacja zamieszczona przez Użytkownika na łamach Serwisu, mająca na celu dotarcie do innych Użytkowników;

9. Pakiet - wersja dostępu do funkcjonalności Serwisu przy dodawaniu ofert przez Oferentów;

10. Płatność - opłata dla Operatora związana z wykupieniem Pakietu przez Oferenta umożliwiającego korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

 

§2

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Serwis internetowy zarejestrowany pod domeną www.PlatformaInwestora.pl, wraz z całą treścią znajdującą się pod tym adresem, jest wyłączną własnością przedsiębiorstwa DEALDONE Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, która zwana jest Operatorem i jest chroniona prawem. Wszelkie treści i materiały zamieszczone w serwisie internetowym, w tym opublikowane oferty, nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Operatora.

2. Korzystanie z Serwisu inwestycji kapitałowych www.platformaInwestora.pl oraz jego funkcjonalności polegających na uzyskaniu danych kontaktowych ogłoszeniodawców oraz kontaktowanie się z nimi za pomocą specjalnego formularza, wymaga akceptacji Regulaminu korzystania z Serwisu.

3. Warunkiem dostępu jest jednorazowa rejestracja oraz każdorazowe zalogowanie się. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu osoby rejestrujące się w serwisie www.platformieinwestora.pl nie będą mogły korzystać z serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

4. PlatformaInwestora.pl to Serwis internetowy kojarzący użytkowników posiadających oferty biznesowe i kapitałowe z inwestorami (innymi Użytkownikami) szukającymi sposobów ulokowania środków finansowych. Serwis pomaga w zdobyciu kapitału, w znalezieniu wspólnika, finansowaniu start up’ów, sprzedaży udziałów, sprzedaży całych przedsiębiorstw oraz przedstawia ciekawe formy inwestowania. Serwis jest przeznaczony dla właścicieli firm, przedsiębiorstw, nieruchomości komercyjnych oraz dla przedsiębiorców, inwestorów, funduszy Venture Capital, Private Equity i innych podmiotów i osób zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi, a także innych osób zainteresowanej tematyką inwestowania.


5. Celem Serwisu jest kojarzenie partnerów gospodarczych i ułatwianie nawiązywania kontaktów biznesowych w zakresie inwestycji kapitałowych, poprzez udostępnienie miejsca na przedstawienie swoich ofert oraz umożliwienie użytkownikom ich przeglądania oraz wzajemnego kontaktowania się poprzez specjalny formularz kontaktowy.

6. Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

8. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w celu realizacji usługi.

9. Przez akceptację Regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora swoich danych osobowych w postaci wskazanej przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez Operatora, w szczególności: powiadamiania o nowych publikowanych ofertach, oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach w Serwisu oraz innych zagadnieniach związanych z prowadzoną przez Operatora działalnością biznesową.

10. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

11. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Operatora:

a)           kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą;

b)           rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Serwisie treści;

c)           pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

12. Operator Serwisu zabrania wysyłania do oferentów zaproszeń do skorzystania z innych serwisów internetowych, jakichkolwiek usług doradczych, usług bankowych i pożyczkowych, zakupu produktów itp., niezależnie od tego kim jest wysyłający, bez uzyskania zgody Operatora.

W przypadku naruszenia tego zakazu przez Użytkownika, jego konto zostanie zablokowane i trwale usunięte z bazy danych, a Operator ma prawo nałożenia kary umownej na Użytkownika łamiącego Regulamin w wysokości 30 000 zł.

§3

REJESTRACJA W SERWISIE


1. Użytkowanie Serwisu  jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Publikacja ofert w pakiecie darmowym jest bezpłatna dla oferentów w kategoriach:

  • Sprzedam firmę
  • Kupię firmę
  • Szukam inwestora/wspólnika
  • Oferty Inwestycyjne
  • Franchising

2. Rejestracja Użytkownika  w Serwisie platformainwestora.pl jest bezpłatna, a po zarejestrowaniu się w serwisie Użytkownik uzyskuje bezpłatny dostęp do treści ofert i danych kontaktowych Oferentów w Pakiecie darmowym.

3. Z chwilą rejestracji, między Serwisem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

4. Rozwiązanie umowy następuje w momencie usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

5. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

6. Każdy Użytkownik może wykupić (dobrowolnie) pakiet płatny, który umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu przy dodawaniu swojej Oferty. Użytkownik który opublikował przynajmniej jedną Ofertę w Serwisie staje się Oferentem.

7. Serwis jest przeznaczony zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.


8. Rejestracji Użytkownika dokonuje się poprzez uzupełnienie umieszczonego w Serwisie formularza.


9. Dane kontaktowe Oferentów udostępnione zarejestrowanym Użytkownikom służą wyłącznie do nawiązywania kontaktów biznesowych będących przedmiotem danej oferty.

10. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu i go akceptuje.

11. Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

12. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane dostępowe do konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane udostępnione osobom trzecim oraz za skutki działań tych osób.

13. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych kontaktowych podczas rejestracji lub edycji (gdy konto było aktywne), konto zostaje bezpowrotnie usunięte.

 

§4

DODAWANIE I EDYCJA OFERT

1. Dodania Oferty dokonuje się poprzez uzupełnienie umieszczonego w Serwisie formularza.

2. Operator zastrzega sobie prawo do nie umieszczania i usunięcia oferty w przypadku, kiedy jego treść będzie wykraczała poza przyjęte standardy, w szczególności gdy oferta nie będzie wchodziła w zakres tematyczny Serwisu (czyli inwestycji kapitałowych, pozyskiwania kapitału, sprzedaży przedsiębiorstwa, jego części luk akcji/udziałów, a także prezentowania form inwestowania i współpracy franchisingowej)  lub gdy w treści oferty znajdą się dane kontaktowe lub w ofercie zawarte będą treści niezgodne z prawem lub ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. Operator nie będzie również publikował ofert, które są zbyt ogólnikowe, nieprecyzyjne lub zbyt krótkie. Operator zastrzega sobie prawo modyfikacji tytułu i treści oferty w celu dopasowania jej do przyjętych przez Operatora standardów jakości. Operator nie ma obowiązku informowania oferenta o przyczynach nieopublikowania i usunięcia oferty.


3. Wypełnienie formularza i dodanie oferty jest oświadczeniem woli, że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i mogą zostać upublicznione.

4. Operator Serwisu poczyni starania by oferta została opublikowana w ciągu 2 dni roboczych od jej dodania do serwisu i akceptacji jej treści przez Operatora.

5. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo usunięcia swojej Oferty w każdej chwili, po uprzednim zalogowaniu się. 

6. Operator zastrzega sobie prawo do niepublikowania oraz usunięcia ofert zawierających w opisie oferty dane kontaktowe oraz inne treści niezgodne z niniejszym Regulaminem, bez informowania o tym użytkownika.

6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność i zgodność z prawdą ofert umieszczanych w Serwisie oraz za transakcje dokonane za pośrednictwem Serwisu.

7. Oferty mogą zamieszczać Użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto w Serwisie. Darmowy Pakiet umożliwia do bezpłatnego dodania swojej Oferty. Wykupienie płatnego pakietu uprawnia do umieszczenia dodatkowych danych Oferty oraz umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji Serwisu.

8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ofert których treść:

a) nie jest związana z tematyką Inwestycji kapitałowych opisanych w §4, pkt 2;

b) obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych;

c) jest zbyt krótka i ogólnikowa;

e) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich;

f) ma charakter bezprawny;

g) zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych;

h) zawiera informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Operatora.

9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie danych kontaktowych (a także informacji pozwalających na rozpoznanie oferenta bez konieczności logowania) w tytule i treści Oferty oraz na zdjęciach dołączanych do Oferty.

10. Niedopuszczalne jest wielokrotne dodawanie tej samej lub bardzo podobnej treści oferty.

11. Niedopuszczalna jest całkowita zmiana treści, tematu i charakteru oferty podczas jej edycji. Administrator podczas weryfikacji edytowanej przez Użytkownika oferty, usuwa ofertę w momencie, gdy stwierdzi, że został całkowicie zmieniony jej charakter. Tzn. np. jeżeli oferta dotyczyła sprzedaży firmy, a po edycji przez Użytkownika dotyczy kupna firmy lub gdy np. przed edycją dotyczyła poszukiwania inwestora, a po edycji przez Użytkownika dotyczy sprzedaży jakiegoś przedmiotu itp.

12. Użytkownik zamieszczając ofertę potwierdza, że ma pełne prawa autorskie do treści i zdjęć zawartych w ofercie.

10. Użytkownik z chwilą zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie udziela Operatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania ich w ramach Serwisu oraz innych mediach poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.

11. Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania treści nieaktualnych Ofert w archiwum Serwisu.

13. Oferty udostępniane są w Serwisie po akceptacji ich przez Operatora.

 

 

§5

PŁATNOŚCI

1. Aby móc skorzystać z niektórych usług w ramach Serwisu, konieczne jest wykupienie pakietu płatnego i dokonania Płatności  za pośrednictwem systemu PayU. Dokonanie płatności możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie.

2. Cennik Pakietów płatnych dostępny jest na stronie www.platformainwestora.pl.

3. Jeżeli Użytkownik ma do konta przypisane dane do faktury VAT, to po zaksięgowaniu wpłaty wystawiona zostaje faktura VAT w formie elektronicznej. Faktura zostaje wysłana na adres e-mail przypisany do konta.

4. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

§6

WIADOMOŚCI

1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wewnętrznej poczty Serwisu pozwalającej na wysyłanie wiadomości do Oferentów.

2. Zabrania się wysyłania wiadomości o charakterze reklamowym. Takie zachowanie jest traktowane jako działanie na szkodę Serwisu i prowadzi do zablokowania konta.

 

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Operatora: bok@platformainwestora.pl.

2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia danych użytkownika, Operator usuwa konto Użytkownika z Serwisu.

3. Usunięcie konta użytkownika i jego danych może spowodować zakończenie odpłatnych usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika bez przyznania Użytkownikowi prawa do otrzymania zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte.

4. Operator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika  w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres bok@platformainwestora.pl lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1.

3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.

4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Użytkownik może według swojego wyboru w szczególności:

a)zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

b)zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,

 

§9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

2. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora.

3. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub podmiotów współpracujących z Operatorem.

 

§10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Operator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.

2. Operator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych treści. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Operator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone treści, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Operatora.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika umowy zawartej z innymi osobami w związku z ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Operatora.

6. Operator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Operatora,  Operator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Operator zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Operatora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

§11

DANE OSOBOWE

 

1. Dane osobowe są wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Operator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada Operator na zasadach określonych w Regulaminie a także podmioty za pomocą, których Użytkownik dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami.

4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie, w celach marketingowych Użytkownika oraz w celach księgowych.

5. Operator zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:

a)           imię i nazwisko,

b)           adres,

c)            numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d)           adres poczty elektronicznej (e-mail),

e)           numer telefonu.

6. Operator informuje, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora.

7. Operator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Operatora lub adres poczty elektronicznej bok@platformainwestora.pl.

9. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Operator.

 

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Operator powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.

2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.platformainwestora.pl/regulamin oraz także w siedzibie Operatora w formie pisemnej.

3. Operator  zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Operatora związanych z działaniem Serwisu.

4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem, a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.

6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 18.09.2018 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl