BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:
I. Wstęp – dane kontaktowe
II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
VI. Jak przetwarzamy Twoje dane
VII. Zgoda – cofnięcie zgody
VIII. Przechowywanie danych
IX. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom
X. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
XI. Zmiany w Polityce
XII. Cenniki

 
I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez www.platformainwestora.pl danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez stronę, której właścicielem jest DEALDONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 58.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszego serwisu.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki jest Regulamin strony internetowej oraz klauzule informacyjne, które będą prezentowane Użytkownikowi w momencie zbierania od niego danych osobowych.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce cookies.
Dane kontaktowe Administratora, tj. DEALDONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 58.

Adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa
Strona: www.platformainwestora.pl
E-mail: bok@platformainwestora.pl


II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach:
●    rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
●    ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
●    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)


III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:
●    Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
●    Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
●    Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
●    Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
●    Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
●    Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
●    Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
●    Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.


IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:
●    Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce cookies.
●    Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od serwisu  potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez serwis i w jaki sposób.
●    Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
●    Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością  lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od serwisu). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy  przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce cookies.
●    Usunięcia danych osobowych przez serwis („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
●    Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
●    Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
●    Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: bok@platformainwestora.pl lub pisemnie na adres: DEALDONE Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do serwisu swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.


V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Serwis podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
●    poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
●    integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
●    dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik serwisu mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.


VI. Jak przetwarzamy Twoje dane

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Serwis przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, serwis każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez serwis mogą być:
●    Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
●    Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną).
●    Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na serwisie jako sprzedawcy towarów).

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w Polityce cookies.
Sposób zbierania danych

Firma zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na stronie internetowej, kontaktują się biurem obsługi klienta, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych) możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z nami) oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie w Polityce cookies).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych. W takim przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi (w każdym przypadku za Twoją zgodą wyrażoną poprzez pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza).

Jakie dane możemy przetwarzać?
Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami.
Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W ramach działalności serwisu możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.  

Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies.


VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w  ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez serwis, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów serwisu wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych.

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email.

W innych przypadkach pozyskanych przez firmę zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.
W zakresie cofnięcia zgody na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji w Polityce cookies.


VIII. Przechowywanie danych

Firma przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.


IX. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom.
W niektórych przypadkach dane mogą być udostępnione także innych administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna.

Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom podmiotom przetwarzającym –  firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), usług dostawy zamówień.

W zakresie celu marketingowego (np. udzielenie odpowiedzi na pytania dot. oferty lub wyrażeniem dodatkowych zgód w celu marketingu na przyszłość) odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być Autoryzowani Dystrybutorzy oferowanych przez sklep towarów.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału serwisu albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.


X. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej serwisu, serwis  gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies


XI. Zmiany w Polityce
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Firma będzie informowała stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.


XII. Cenniki
Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią oferty handlowej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl