BLOG
Nasz portal pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu Inwestorów oraz prezentuje ciekawe formy inwestycji

Sprzedam Spółkę z o.o.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma działalności. Posiada ona osobowość prawną i może tworzyć ją jedna lub więcej osób fizycznych oraz prawnych. Każdy, kto przymierza się do stworzenia ogłoszenia - sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub też sprzedam udziały w spółce z o.o. zastanawia się jakie musi spełnić formalności? Jak wygląda proces sprzedaży spółki? Kto może tego dokonać? Jakie warunki muszą zostać spełnione by transakcja sprzedaży spółki doszła do skutku? Za jaką cenę sprzedać spółkę? Te i inne pytania muszą zostać wyjaśnione.

Zbiór aktywów i pasywów to majątek spółki, który będzie przedmiotem transakcji. Należy z szczególną uwagą przeanalizować wszystkie jej elementy składowe by dokonać właściwej jego wyceny.  

 

Aspekt formalny sprzedaży

Czytając ogłoszenie - sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawiamy się co tak naprawdę podlega sprzedaży? W spółce kapitałowej, a taką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprzedaje się udziały. Kodeks Spółek Handlowych w art. 180 wskazuje na formalny sposób zbycia udziałów. Ma on charakter pisemny, cyt.:

“Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.”

Każdy ze wspólników powinien mieć prawo do sprzedaży udziałów, tak powinna stanowić umowa spółki. Udziałowiec zatem chcąc zbyć udziały, dokonuje tego bezwzględnie w formie pisemnej i zgłasza ten fakt, zarządowi spółki. Zgoda spółki udzielana jest również w formie pisemnej. Po czynnościach sprzedażowych zbywca lub nabywca (kwestia umowna) musi, zawiadomić zarząd spółki, również w formie pisemnej, do której może załączyć kopię umowy sprzedaży udziałów.

 

Umowa spółki może regulować

Umowa spółki może ograniczać udziałowców lub wskazać inne warunki na jakich może dojść do sprzedaży udziałów. Dla przykładu, umowa spółki może uzależniać czynność sprzedaży w zakresie zbycia udziału, zbycia jego części w ułamkowej wartości lub też zastawienia udziału, od zgody spółki. Zatem spółka może lub nie musi, wyrazić zgodę na powyższe czynności. W umowie, spółka może również zastrzec możliwość pierwokupu sprzedawanych udziałów na rzecz, dotychczasowych jej wspólników.

Trzeba tutaj wspomnieć, iż sprzedaż całości udziałów spółki przy dużym rozproszeniu udziałowym, będzie trudniejsza. Zebranie wszystkich udziałowców spółki u notariusza bywa skomplikowanym przedsięwzięciem ponadto, istotną kwestią pozostaje bezwzględna zgodna na sprzedaż udziałów,  wszystkich jej wspólników. Dlatego też kiedy mamy do czynienia z jednym udziałowcem zasadne i prawdziwe bywa ogłoszenie, sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ponieważ, nie zachodzi wówczas powyższy problem.

 

Przejęcie w drodze spadku

Inną formą nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość nabycia takich udziałów w drodze spadku. Udziały w spółce mają charakter dziedziczny. Spadkobiercy staja się wówczas jej prawnymi dziedzicami. Umowa spółki może również regulować ten stan wskazując, na ograniczenia i wyłączenia, wstępowania takich osób w grono wspólników. Istotną kwestą w umowie spółki pozostaje doprecyzowanie warunków na jakich następuje zaspokojenie spadkobierców w formie spłaty oraz, co dzieje się z udziałami zmarłego.

 

Przejęcie udziałów wspólnika wyłączonego

Przejęcie udziałów wspólnika, który został na mocy orzeczenia sądu wyłączony ze spółki następuje na wniosek wszystkich pozostałych wspólników. Udziały pozostałych wspólników muszą być większe, niżeli połowa kapitału spółki. W tej również kwestii, umowa spółki może regulować kwestie powództwa o wyłączenie wspólnika i wskazać np. mniejszą liczbę udziałowców, którzy będą mogli dokonać złożenia wniosku, wskazując jednocześnie na posiadanie przez nich, przynajmniej połowy udziałów w spółce. Wyłączenie wspólnika może nastąpić z takich powodów jak: działanie na szkodę spółki, prowadzenie wbrew zakazowi działalności konkurencyjnej, celowe uniemożliwianie działania organów spółki oraz innych. Wyłączonemu wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za udziały. O ich wysokości orzeka sąd, na dzień doręczenia pozwu. Pozostali wspólnicy muszą przejąć udziały lub też udziały mogą zostać nabyte przez osoby trzecie.  

 

Umorzenie udziałów wspólnika wyłączonego

Do umorzenia udziałów dochodzi tylko wówczas, gdy pozwala na to umowa spółki. Charakter umorzenia może być przymusowy lub dobrowolny. Umorzenie dobrowolne następuje na wniosek zainteresowanego. W takim oświadczeniu muszą znaleźć się informacje dotyczące: ilości umarzanych udziałów, wartość wynagrodzenia za umarzane udziały oraz sposób sfinalizowania procesu. Spółka w podjętej uchwale musi nabyć umarzane udziały, by później dopełnić czynności finansowych. Umorzenie dobrowolne udziałów może nastąpić przez sfinansowanie ich przez: obniżenie kapitału zakładowego spółki (konieczny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego), z czystego zysku (zysku za ostatni rok obrotowy powiększonego o niepodzielony zyski z lat ubiegłych) lub też w sposób mieszany, łączący dwie powyższe metody. W każdym przypadku podejmuje się odpowiednią uchwałę. Sfinansowanie z zysku jest łatwiejszym działaniem. Obniżenie kapitału wiąże się z długotrwałymi formalnościami w sądzie rejestrowym.

 

Likwidacja udziałów wspólnika bez jego zgodny

Na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników dochodzi do przymusowego umorzenia udziałów. Umowa spółki musi precyzyjnie określać przesłanki i tryb czynności przeprowadzanej przez zgromadzenie w spółce. Przesłanki, które stanowią powód umorzenia bywają różne, może nimi być prowadzenie czynności konkurencyjnej dla spółki, szkodzenie interesom spółki, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, itp. Trzeba zaznaczyć tutaj jeszcze ważną kwestię, która dotyczy wynagrodzenia. Wspólnik wobec, którego zastosowano przymusowe umorzenie udziałów otrzymuje wynagrodzenie za udziały objęte taką procedurą. Umowa spółki może dookreślić sposób wyliczenia takiego wynagrodzenia.  

 

Formalności wobec organu rejestrowego po sprzedaży spółki z o.o.

Po realizacji z treści ogłoszenia - sprzedam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością następuje szereg dodatkowych czynności. Spółka po zmianie składu wspólników musi dopełnić formalności rejestrowe tj. złożyć wniosek KRS-Z3 o zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiany obejmą, zmiany w księdze udziałów, polegające na wykreśleniu jednego i wpisaniu nowego wspólnika z jego pełnymi danymi. Spółka musi przygotować nową listę wspólników z podpisami wszystkich jej udziałowców i oznaczeniem wartościowym posiadanych udziałów. Listę składa się do KRS w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności.

Warto nadmienić, że obowiązek zgłaszania zmian wspólników do KRS następuje tylko wówczas kiedy, wysokość udziałów dla wspólnika wynosi przynajmniej 10% kapitału zakładowego spółki. KRS bada wszystkie zgłaszane fakty zatem, warto dołączyć do wniosku o zmianę wpisu załączniki w postaci umowy sprzedaży lub notarialny wyciąg z umowy. Ponadto w sytuacji gdy, udziały zostały nabyte przez jedynego udziałowca do KRS należy złożyć wraz z wnioskiem pisemne oświadczenie zawierające dane jedynego nabywcy m.in. imię i nazwisko, adres lub siedzibę w wypadku spółki, wraz z jej pełnymi danymi.  

 

Powołanie nowego zarządu spółki z o.o.

Po objęciu udziałów spółka musi powołać nowy Zarząd. Stary zarząd podejmuje, bezwzględną większością głosów uchwałę, w której wyłania organy nowego zarządu. Powołany zarząd reprezentuje interesy nowych wspólników. Zarząd może składać się z większej liczby osób, jednakże wymaga się również powołania prezesa zarządu, który ma zadanie reprezentowania spółki. Po podjęciu uchwał spółka składa wniosek KRS-Z3 w terminie 7 od zaistnienia okoliczności zmieniających do KRS. Mówi o tym ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym w art. 22.  

 

Odpowiedzialność za długi spółki z o.o.

Co do zasady za zobowiązania spółki odpowiada spółka, która jest podmiotem posiadającym osobowość prawną. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, opisane w Kodeksie Spółek Handlowych. Jednym z takich wyjątków jest nabycie udziałów, mówi o tym art. 198 KSH. Wynika z niego, iż  nabywca udziałów wraz ze zbywcą w momencie sprzedaży, odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z niespełnionych świadczeń, należne spółce ze zbytego udziału.  Roszczenia od zbywcy przedawniają się po trzech latach od momentu, w którym zgłoszono spółce zbycie udziałów. Zatem jak widać, sam pomysł- sprzedam spółkę rodzi dodatkowe zobowiązania, z którymi trzeba się liczyć.

 

Podatek od czynności sprzedaży PCC

Nabywca po dokonaniu zakupu jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3, na której wskazuje wartość nabytych udziałów i obliczenia należnego podatku. Podatek od czynności cywilno-prawnych wynosi w przypadku umowy sprzedaży 1% od ceny rynkowej sprzedanych udziałów. Druk PCC-3 wraz z wpłatą, należy złożyć w terminie 14 dniu od zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Kategorie: sprzedam spółkę zoosprzedam biznesposzukuję inwestora
//M.K.

Zdjęcie poglądowe
Fot.: https://unsplash.com/photos/1RT4txDDAbMZobacz również

Wycena przedsiębiorstwa, czy można samodzielnie wycenić własną firmę?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często stają przed dylematem ile tak naprawdę warte jest przedsiębiorstwo. Taka wycena jest bardzo potrzebna w celu realizacji wielu zdarzeń gospodarczych. A wśród nich najistotniejszymi są – sprzedaż udziałów, pozyskiwanie inwestora, ubieganie się o kredyt czy tez sprzedaż firmy. Wycena to po prostu określenie całkowitej wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych...

Oszczędności w firmie – sposoby na redukcję kosztów

Wiele firm boryka się z problemami wydatków, właściciele muszą wprowadzać oszczędności. Jednak oszczędności to tak naprawdę nie tylko wydatki ale i rozwój firmy. Często sami pracownicy patrzą przychylnie na optymalizację kosztów, dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów, zrealizowanych jest więcej zadań a pracownik może liczyć na realne profity.

Motywowanie pracowników - jak skutecznie to robić ?

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Jak napisać wezwanie do zapłaty - prosty przykład

Wezwanie do zapłaty to narzędzie tzw. miękkiej windykacji oraz sposób polubownego załatwienia sprawy z dłużnikiem. Jest to wymóg aby wystąpić na ścieżkę sądową. Zdarza się, że mamy do czynienia z nierzetelnym kontrahentem i musimy odzyskać swoją należność. Takie wezwanie powinno spełniać kilka funkcji. Przede wszystkim należy poinformować o istniejącym zobowiązaniu oraz jego wysokości. Trzeba też ustanowić termin na uregulowanie należności, a także poinformować o konsekwencjach, wynikających z przekroczonego terminu

Promowanie produktu - jak skutecznie promować produkt w internecie

Produkt w sieci reklamować można na różne sposoby. Z resztą samo założenie sklepu internetowego wydaje się proste i dostępne dla każdego. Skoro wielu z nas korzysta podczas zakupów z oferty sklepów online, można by założyć, że sprzedaż w internecie idzie gładko. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, a problemy w sprzedaży online zdarzają się często. Pomimo że sam sklep jest skonstruowany poprawnie i zbudowany w pełni profesjonalnie, produkty mogą nie trafiać do odbiorców lub ich widoczność w sieci może być zbyt mała.

Struktura biznesplanu: z czego powinien składać się biznesplan?

Biznesplan to swego rodzaju dokument sporządzany przy ubieganiu się o wszelkiego rodzaju dofinansowania. Powinien zawierać rzeczowe dane. Struktura biznesplanu głównie zależy od wielkości firmy, oraz tego w jakim celu jest sporządzany. Przed przygotowaniem biznesplanu, warto byłoby ustalić jego składowe. Nie ma szczególnych wytycznych z czego ma się składać, jednak podstawowe informacje powinny być zawarte w każdym typowym biznesplanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2024 DEALDONE
Projekt i wykonanie: sitebysite.pl